Hutovo blato, jedinstvenost u svakoj slici !

Hutovo blato, jedinstvenost u svakoj slici !

405 views
0
PODIJELI

Na jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu, sa lijeve strane rijeke Neretve, nalazi se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Europi. Poznato je od davnina kao zelena oaza, sa obiljem vode u kojoj je uvjete za život našao veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Močvara je interesantna i značajna sa ornitološkog, ihtiološkog, znanstvenog, ekološkog i turističkog stajališta.

Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Evrope. Hutovo blato teritorijalno pripada općinama Čapljina i Stolac, a prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu, sa nadmorskom visinom od 1 m do 432m.

Ovo područje udaljeno je petnaestak kilometara od Jadranskog mora, tako da je pod velikim uticajem sredozemne klime.

Zbog izuzetnog značaja i ljepote, Hutovo blato je proglašeno Parkom prirode 1995.godine.

Slijevajući se u udoline i depresije kraške ponornice i površinske vode sa okolnih područja stvaraju veći broj jezera, jaruga, plesna i rijeku Krupu i osiguravaju visok nivo podzemne vode. Tako visok nivo podzemnih voda utiče na pojavu stalnih i povremenih izvora i vrela.

Jezera Hutova blata predstavljaju prave kriptodepresije, jer se dna pojedinih jezera nalaze ispod nivoa mora (Jelim 18 m).Najveća jezera Hutova blata su: Deransko, Jelim, Drijen, Orah, Škrka i Svitava. Svitavsko jezero je vještačka akumulacija, nastala izgradnjom hidroelektrane Čapljina. Sva jezera Hutova blata međusobno su povezana velikim brojem kanala i jaruga.

Rijeka Krupa je glavni vodotok Hutova blata i odvodi vode Gornjeg blata i Svitavskog jezera u rijeku Neretvu. Krupa nema pravog izvora nego je otoka Deranskog jezera.

Dužina Krupe iznosi 9 km, a prosječna dubina joj je oko 5 metara. Ovo je jedinstvena rijeka u Evropi jer ima osobinu da teče u oba smjera. Ona teče normalno od “izvora” prema ušću, i od ušća prema “izvoru”. Do ove pojave dolazi kada uslijed visokog nivoa i velikog protoka vode,rijeka Neretva potisne Krupu.

Zahvaljujući blizini i utjecaju Jadranskog mora, izobilju vode okružene kraško- brdovitim terenom, biološka raznolikost vegetacije Hutova blata je veoma vrijedna. Rijetka su mjesta na svijetu koja na tako malom području imaju tako veliki broj vrsta.Cjelokupni biljni pokrivač Parka prirode može se podijeliti na četiri tipa vegetacije : vodena, močvarna, livadska i šumska.

Između ostalog posebno bogatstvo “Hutova blata” predstavljaju ptice. “Hutovo blato” se nalazi na jednom od četiri migratorna puta ptica iz Sjeverne i Srednje Evrope prema Aziji i Africi. U periodu seobe ptica one uz povoljne abiotičke (klima, geografski položaj, voda, tlo i dr.) i biotičke uvjete (vegetaciju, mikro i makro faununa, i dr.) na prostoru “Hutova blata” nalaze obilje hrane, tišine i mira za odmor te je zbog toga ovaj prostor od davnina prepoznat kao važno stanište ptica močvarica.Prirodna svojstva područja Parka prirode Hutovo blato, osebujnost tog jedinstvenog područja, zaslužuju punu pažnju svih posjetitelja.

Rekreativni vidik boravka i zadivljenost ljepotom krajolika koji osvaja svojom prirodnom raznolikošću i skladnošću oblika i boja u bilo kojem dobu godine, te raznovrsnost biljnog i životinjskog svijeta koja obitava beskrajnim djelovima močvarnih područja, zovu vas da dođete i posjetite ovo jedinstveno mjesto!

Od turističkih sadržaja nude se jednodnevni i višednevni aranžmani u Parku.

  • Kroz jednodnevni paket aranžman nudi se ulaznica u Park, stručni – turistički vodič, vožnja safari brodicama, jelo i piće.
  • Za višednevni boravak u Parku također nudimo paket aranžmane, u dogovoru i željama gostiju.
  • sportski ribolov na rijeci krupi i Svitavskom jezeru.
  • izleti s ručkom u prirodi
  • Specijalno promatranje ptica- poludnevni i cjelodnevni izleti uz pratnju vodiča
  • višednevni boravak za pripreme sportskih ekipa – klubova.
  • održavanja okruglih stolova, seminara, kongresnog turizma i sl.
  • Turistička agencija u sastavu Parka udovoljava raznim vidovima turizma

 

PARK PRIRODE HUTOVO BLATO

KARAOTOK – ČAPLJINA
TEL./FAX: +387 36 814 716, 814 715
E-mail: nikola.zovko.karaotok@tel.net.ba

Turistička agencija Park Prirode Hutovo blato

Tel/fax: +387 36 814 265

E-mail: zeljka.prskalo@tel.net.ba

Motel “Park”

Tel: +387 36 814 990

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR